ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
4 มี.ค. 2562
7 มี.ค. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561(ม.1 - ม.5)
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
2
8 มี.ค. 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 , ม.6
งานสภานักเรียน
3
12 มี.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
งานกิจการนักเรียน
4
13 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน "วัยใส"
งานกิจการนักเรียน
5
18 มี.ค. 2562
ส่งแบบประเมิน ปพ.5 / Best Practice / ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (โควตา) / ประกาศผลสอบปลายภาค
กลุ่มบริหารงานวิชาการ /ครูประจำวิชา/งานวัดผล
6
18 มี.ค. 2562
19 มี.ค. 2562
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
7
19 มี.ค. 2562
21 มี.ค. 2562
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
8
20 มี.ค. 2562
ส่่งวิจัยในชั้นเรียน
ครูประจำวิชา
9
22 มี.ค. 2562
ส่ง PSAR
ครูประจำวิชา/งานประกันคุณภาพ
10
25 มี.ค. 2562
ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มซ้ำชั้น
งานวัดผล
11
25 มี.ค. 2562
26 มี.ค. 2562
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
12
25 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2562
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 / แก้ไขผลการเรียนผ่านระบบ SGS
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
Get Adobe Flash player