ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
18 พ.ค. 2560
19 พ.ค. 2560
นักเรียนยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ / ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
2
2 มิ.ย. 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครูที่ปรึกษา
3
21 มิ.ย. 2560
ส่งสมุด (ปพ.5) ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
4
22 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
สำรวจรายวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
5
22 มิ.ย. 2560
พิธีไหว้ครู
ึครูทุกท่าน
6
26 มิ.ย. 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
7
26 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
งานวัดผล
8
26 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560
ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการและส่งข้อสอบอัดสำเนา 1/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
9
28 มิ.ย. 2560
พิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10
5 ก.ค. 2560
7 ก.ค. 2560
นิเทศการสอนครั้งที่ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
11
7 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
12
12 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560
ส่งข้อสอบกลางภาคฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
13
17 ก.ค. 2560
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/ครูทุกท่าน
14
18 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 /ส่งแบบประเมินหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/ฝ่ายวิชาการ
15
18 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 /ส่งแบบประเมินหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/ฝ่ายวิชาการ
16
24 ก.ค. 2560
28 ก.ค. 2560
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
17
24 ก.ค. 2560
27 ก.ค. 2560
กิจกรรมแข่งขันกรีฑากีฬาสีภายใน
งานวิชาการ/กลุ่มสาระสุขศึกษา
18
28 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระภาษาไทย
19
1 ส.ค. 2560
2 ส.ค. 2560
ส่งผลการเรียนซ้ำนักเรียนทุกระดับชั้น
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
20
15 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
21
18 ส.ค. 2560
ค่าย Inter Camp / ค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
22
24 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560
ส่งสมุด (ปพ.5) ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/ฝ่ายวิชาการ
23
30 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560
สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
24
4 ก.ย. 2560
5 ก.ย. 2560
ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์
งานงบประมาณ
25
5 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการและส่งข้อสอบอัดสำเนาปลายภาค 1/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
26
7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
สำรวจเวลาเรียนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80% /นิเทศการสอนครั้้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
27
11 ก.ย. 2560
15 ก.ย. 2560
ส่งข้อสอบปลายภาคฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา
28
14 ก.ย. 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนซ้ำไม่ผ่าน
งานวัดผล
29
19 ก.ย. 2560
22 ก.ย. 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 /ส่งแบบประเมินหน้าที่พลเมือง ครั้งที 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
30
26 ก.ย. 2560
28 ก.ย. 2560
แข่งทักษะวิชาการ
31
2 ต.ค 2560
ส่งข้อมูล SGS / อนุมัติผลการเรียน / ส่ง ปพ.5 (ฉบับสมบูรณ์)
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
32
3 ต.ค 2560
7 ต.ค 2560
ค่าย English Camp
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
33
5 ต.ค 2560
ประกาศผลสอบปลายภาค / ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานทะเบียน/งานวัดผล
34
6 ต.ค 2560
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
35
6 ต.ค 2560
9 ต.ค 2560
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
36
10 ต.ค 2560
ส่งผลการสอบแก้ตัว / ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานทะเบียน/งานวัดผล
37
25 ต.ค 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
Get Adobe Flash player