top
left
section1
section2
section3


section4
 


0


รูปแบบของสื่อมี 4 ประเภท ดังนี้
1. สื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
2. สื่อการสอนประเภท VCD
3. สื่อการสอนประเภท Text  เช่น PDF WORD
4. สื่อการสอนในรูปแบบ HTML
รายละเอียดโปรดคลิกเมนูตามช่วงชั้นที่ต้องการศึกษาด้านซ้ายมือ

****สื่อบางชนิดต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เช่น Quick Time , Java Runtime อื่นๆ โดยนักเรียนสามารถดาว์นโหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์โรงเรียน