ลูกจ้างประจำ
นางเพียงเพ็ญ ลูกชาย
นายกนกพล ตันชัยวิโรจน์
นายประสิทธิ์ เขียวไชย
นายจำเริญ นาคบุตร
นายปรีชา สุทธิเกิด
นายสมโภชน์ หลีจิ
นางณัฐกานต์ เอี่ยนเล่ง
Get Adobe Flash player