ชื่อ นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู ตำแหน่ง ครู คศ. ๓

โรงเรียน คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์    อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาเขต ๑๓

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่

ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  พ.ศ. ๒๕๔๗

ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. ๒๕๕๒