ทำเนียบครูประจำกลุ่มสาระศิลปศึกษา
นายจำรัส จิตดี
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา

นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง
นายทินกร โปซิว


นางแหวนขวัญ บุญประทีป
นางสาวสุฒิมา จันทร์แจ่ม
   

 
นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์