ชื่อ นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก
ศิลปกรรม เอกจิตรกรรม
วิชาโท