ชื่อ นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

วุฒิ ปริญญาโท ศษ.ม.
วิชาเอก นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
วิชาโท -