กลับสู่หน้าหลัก  
   
 
     
           
     
ชื่อ นางพรทิพย์ ศรีสุขสมวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วิชาโท ภาษามลายู
งานประจำ/งานพิเศษ

1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังกัดฝ่าย วิชาการ
2. หัวหน้างานนิเทศ สังกัดฝ่าย วิชาการ
3. ที่ปรึกษาชุมนุมภาษาอังกฤษ สังกัดฝ่าย วิชาการ

ผลงานเด่น

1. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “อ่านภาษาอังกฤษ” ช่วงชั้นที่ 3 ผลงานระดับ จังหวัด ชนะเลิศ ระดับดี