กลับสู่หน้าหลัก  
   
 
 
     
           
     
ชื่อ นางสาวจันทิรา แสวงกิจ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี ศศ.บ.(ศษ.)
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วิชาโท จิตวิทยา