กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
รายวิชา ง 31242  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง 31242 การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
หน่วยการเรียนรู้ที่  1
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บเพจ
    แบบทดสอบ
    ใบงาน
 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกความหมายและประโยชน์ของเว็บเพจได้
2.อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจได้
3.อธิบายขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต์ได้
4.ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างเว็บเพจได้
     
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13