เครื่องมือในการสร้างเว็บเพจสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
1.ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ คือ โปรแกรม Text Editor เช่น NotePad
     


                ใช้ภาษา HTML เป็นหลักในการสร้างเว็บเพจ
และใช้ภาษาอื่น ๆ   เช่น   JAVA Script ,PHP, ASP
ช่วยเสริมความสามารถของเว็บเพจ     การสร้างเว็บเพจ
ด้วยวิธีการนี้ต้องอาศัยโปรแกรมที่เรียกว่า เท็กเอดิเตอร์
(Text Editor) เช่น โปรแกรม Notepad หรือ Editplus
ในการสร้าง
         ตัวอย่างโปรแกรม NotePad ในการสร้างเว็บเพจ
2.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ คือ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Dreamweaver
  

   ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการสร้างเว็บเพจ เช่น
โปรแกรม Front Page,Macromedia Dreamweaver
โดยโปรแกรมสำเร็จรูปนั้น มีเครื่องมืออำนวยความ
สะดวกในการสร้างและตกแต่งเว็บเพจ  แต่สุดท้ายแล้ว
การจัดเก็บข้อมูลเว็บเพจก็ยังคงจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์
HTML เช่นเดียวกับการเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ในวิธี
ีแรก อาจสรุปได้ว่า การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียน
เว็บเพจ   คือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนั้น มาเขียนภาษา
HTML นั่นเอง และในโปรแกรมสำเร็จรูปก็ยังคงสามารถ
เขียนภาษา  HTML   หรือภาษาอื่น  ๆ   ในการเพิ่มความ
สามารถให้กับเว็บเพจ เช่น PHP, ASP , JAVA Script
ได้อีกด้วย
โปรแกรม Dreamweaver ในการสร้างเว็บเพจ

ข้อแนะนำ...!
                 ควรศึกษาการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ก่อนเนื่องจาก ภาษา HTML เป็นภาษามาตรฐานที่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์รู้จัก เมื่อเข้าใจหลักการสร้าง เว็บเพจด้วยภาษา HTML แล้ว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไม่ใช่เรื่องยาก เพราะโปรแกรม สำเร็จรูป ก็ยังคงอาศัยความรู้พื้นฐานของภาษา HTML ในการสร้างเว็บเพจ นอกจากนั้นเมื่อมีความรู้พื้นฐานของภาษา HTML แล้วสามารถใช้ภาษาอื่น ๆ เช่น Java Script , PHP, ASP ในการเพิ่มความสามารถให้กับเว็บเพจได้อีกด้วย

เครื่องมืออื่นๆ ในการสร้างเว็บเพจ

    นอกจากเครื่องมือหลัก ๆ 2 ประการคือโปรแกรมเท็กเอดิเตอร์ (Text Editor) ในการเขียนภาษา HTML  และ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม Dreamweaver ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจแล้ว ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยเสริม ให้เว็บเพจหรือเว็บไซต์มีความสวยงามถูกใจผู้เข้าชมเว็บมากขึ้น เช่น
         -โปรแกรมแตกแต่งภาพ เช่น โปรแกรม Photoshop
         -โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Flash
         -โปรแกรมสร้างเสียงเพลงต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Sound Force


"หากไม่เริ่มออกเดินทางในวันนี้ แล้วจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร"
      จะเห็นว่าการจะสร้างเว็บเพจให้สวยงามมีคุณภาพต้องอาศัยความรู้หลายด้านจึงจะทำให้เว็บเพจหรือเว็บไซต์ของเรามีทั้งเนื้อหาสาระและความสวยงามเป็นที่ ชื่นชอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์ นักเรียนจงค่อย ๆ ศึกษาไปทีละเรื่อง เริ่มจากการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา  HTML ก่อนแล้ววันหนึ่งนักเรียนจะเป็นผู้มีความชำนาญใน การสร้าง เว็บไซต์ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ ...