ทำเนียบครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชาญกิจ เหนือคลอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุนีย์ เจียมสุขสุจิตต์
นางจิตรา ขันตี
   
นางทิพวรรณ งานดี
นางจำนงค์ ศรีงาม
นางชนะจิต ประทีป ณ ถลาง
นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู
นายประทิน ทับไทร
นางสาวสุปรีญา จำนงค์รัตน์
นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร
นางสาวไหมหน้า มารยา
นายทศพล บุญประทีป
นางสาววรรณ์ษา ชนะกุล
นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
นางสาวคุนัญญา ไกรนรา
   
นายปิยะ คงอุบล
นายสมพงศ์ ชูมากเลี่ยม