ชื่อ นายชาญกิจ เหนือคลอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
วิชาโท -