ชื่อ นางสุนีย์ เจียมสุขสุจิตต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี ศษ.บ.
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วิชาโท -