ชื่อ นางทิพวรรณ งานดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอก อุตสาหกรรม
วิชาโท -