ชื่อ นางจำนงค์ ศรีงาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอก การบัญชี
วิชาโท -