ชื่อ นายปิยะ คงอุบล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วิชาเอก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
วิชาโท สังคมวิทยา