ชื่อ นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิชาโท -