ชื่อ นางสาวไหมหน้า มารยา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี วท.บ.
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิชาโท -