ชื่อ นายทศพล บุญประทีป
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี ศษ.บ.
วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิชาโท -