ชื่อ นางสาวสุปรีญา จำนงค์รัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1 วิทยฐานะ -
วุฒิ ปริญญาโท (รศ.ม.)
วิชาเอก รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
วิชาโท -