ชื่อ นางชนะจิต ประทีป ณ ถลาง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศศบ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
     บรรณารักษศาสตร์