คลิกดูภาพ

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม " moodle "

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำบทเรียน e-learning ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครูทุกท่าน ภายในโรงเรียน ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างด้วยดี