ชื่อ นางจิตรา ขันตี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี บช.บ.
วิชาเอก บัญชี
วิชาโท -