ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด
           ห้องสมุดของโรงเรียนคลองท่อม ราษฎร์รังสรรค์ จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2515 เป็นห้องสมุดชั่วคราว ขนาด 1 ห้องเรียน โดยมี อ.สุเมท ก่อกิจพงษ์ เป็นบรรณารักษ์คนแรก

      ปี พ.ศ.2519 โรงเรียนได้รับ
การช่วยเหลือจาก UNICEF
ในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ โรงเรียนได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
อาจารย์บรรณารักษ์ คือ
อาจารย์ไกรลาส สุทธิเกิด

      ต่อมา ปี พ.ศ.2523 โรงเรียนมี
บรรณารักษ์ คือ อาจารย์บรรเจิด กัลป์จารุ ซึ่งปีนี้โรงเรียนได้รับความช่วย
เหลือจากมูลนิธิเอเชีย

      ปี พ.ศ.2529 มีบรรณารักษ์ใหม
่ อ.ชนะจิต ประทีป ณ ถลาง


      ปี พ.ศ.2530 ห้องสมุดขยายเป็น 2 ห้องเรียน และในปี พ.ศ.2538 ได้กั้นบริเวณใต้ถุนอาคาร 2 มีขนาด 3 ห้องเรียน

      ปี พ.ศ.2543 ห้องสมุดย้ายไปชั้นล่างอาคาร 3 จำนวน 4 ห้องเรียน และปี พ.ศ.2544 มีการขยายทำเป็นห้องสมุดเพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียน


      ปัจจุบัน ห้องสมุดได้ขยายเป็น 6 ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของนักเรียนและครู

      จำนวนหนังสือที่มีบริการประมาณ 15,000 เล่ม วารสาร 120 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์12 ฉบับ