คณะทำงานห้องสมุด

นางชนะจิต ประทีป ณ ถลาง
หัวหน้างานห้องสมุด

   
นางทิพวรรณ งานดี
นางจำนงค์ ศรีงาม
   
นางอาภาภรณ์ สาคันลัย
นางสาวสุพัตรา ล้อมกองแก้ว