โครงการดีเด่น

          

โครงการดีเด่นของห้องสมุดโรงเรียน คือ โครงการรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้

  • อ่านข่าวเช้านี้
  • หยุดพักชักชวนอ่าน
  • หนังสือเล่มโปรด
  • ยอดนักอ่าน
  • ห้องสมุดเพื่อชุมชน
  • การอ่านทาง INTERNET
  • กิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร และค่ายรักการอ่าน
  • ฝึกทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้