เกียรติยศที่เราภูมิใจ

          

ปี 2544 โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นโรงเรียนส่งเสริมการ
           อ่านยอดเยี่ยมจาก บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด


ปี 2545 โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นโรงเรียนส่งเสริมการ
           อ่านยอดเยี่ยมจาก บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด


ปี 2546 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเล่มโปรด   Book club

ปี 2547 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเล่มโปรด Book club

ปี 2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมีกิจกรรม                               ดีเด่นสาขาส่งเสริมยอดนักอ่าน ตามโครงการ
           " รักการอ่าน สานสู่ฝัน " ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา


ปี 2547 ได้รับโล่และรางวัลสารานุกรมไทย สำหรับ เยาวชนไทย 1 ชุด            (จำนวน 26 เล่ม) จากโครงการ " รักการอ่าน สานสู่ฝัน "
           จากกระทรวงศึกษาธิการ