กิจกรรม/โครงการ

          

1.งานเทคนิค

1.1 จัดทำและซื้อวัสดุสารนิเทศ มิย.48-สค.48
1.2 ซ่อมหนังสือและเย็บเล่มวารสาร พค.48-มค.49
1.3 สำรวจและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ กพ.49
1.4 ห้องสมุดอัตโนมัติ มิย.48-สค.48

2. งานบรรยากาศและสถานที่

2.1 พัฒนาและจัดบรรยากาศห้องสมุด พค.48-กพ.49

3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการใช้และปฏิบัติงานห้องสมุด

3.1 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนใหม่ 23 พค.48 – 23 มิย.48
3.2 การเรียนการสอนวิชาห้องสมุด พค.48-มีค.49
3.3 กิจกรรมชุมนุมรักการอ่าน พค.48 – มีค.49
3.4 อบรมนักเรียนช่วยงานห้องสมุด พค.48 – พย.48
ยุวกาชาดเทอมละ 45 คน
3.5 ฝึกปฏิบัติงานนักเรียนอาสาสมัคร 10 คน พค.48-มิย.48

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่งเสริมการอ่าน

4.1 กิจกรรมเล่มโปรด มิย.48 – มค. 49
4.2 ยอดนักอ่านประจำเดือน
4.3 นิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่
4.4 แจ้งบรรณานุกรมหนังสือใหม่
ส่งเสริมความรู้ทั่วไปและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
4.5 บริการยืมคืน ตลอดปีการศึกษา
4.6 สัปดาห์ห้องสมุด 15-18 สค. 48
4.7 บริการอินเตอร์เนต ตลอดปีการศึกษา
4.8 ห้องสมุดเพื่อชุมชน
- เปิดบริการวันเสาร์ สค.48-มีค.49
- นักเรียนนำสิ่งพิมพ์ไปบริการชุมชนบ้านใกล้เคียง สค.48 – มีค.48
4.9 ห้องสมุดเคลื่อนที่ในโรงเรียน สค.48 – 4 ตค. 48
15 พย. 48 – 15 กพ. 48

5. บริการและกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน

5.1 จัดนิทรรศการและป้ายนิเทศ ตลอดปีการศึกษา
5.2 สำรวจความต้องการใช้สื่อ ตลอดปีการศึกษา
5.3 จัดตารางจองการใช้ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา
5.4 บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า ตลอดปีการศึกษา
5.5 บริการจองหนังสือ