ารอบรมการใช้โปรแกรม GSP


         กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม GSP เพื่อใช้ในการรูปทรงคณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอน ได้มีการอบรมทั้งคณะครูอาจารย์ ,นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ