ชื่อ นางพยอม ถิรวณิช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิชาโท -