ชื่อ นางสาวอุรา วรรณทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี (คบ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิชาโท -