ชื่อ นางวรรณภรณ์ สมานราษฎร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี (บธ.บ.)
วิชาเอก การบริหารทั่วไป
วิชาโท -