ชื่อ นายสุรพงศ์ เครือจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี (คบ.)
วิชาเอก อุตสาหกรรมศาสตร์
วิชาโท -