ชื่อ นางปราณี ศรีเกิด
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วุฒิ ปริญญาโท
วิชาเอก คณิตศาสตร์