ชื่อ นายจงรักษ์ ตรีกุล
วุฒิ ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิชาโท -