ชื่อ นาง พันธ์ณี ใจเที่ยง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิชาโท -