เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เลขยกกำลัง (Squar)
2. จำนวนจริง (Real Number)
3. อัตราส่วน (Ratio)
4. โพลิโนเมียล (Polynomials)
5. เซต (Set)
6. ระบบสมการเชิงซ้อน (Linear equation)
7. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relation and Function)
8. ความน่าจะเป็น (Probability)
9. พื้นที่และปริมาตร (Area and Volume)
10. การแปรผัน (Variation)
11. กราฟ (Graph)
12. ตรีโกณมิติ (Trigonometry)
13. การพิสูจน์ (Proof)
14. เส้นตรงและมุม (Straight line and Angle)
15. เรขาคณิต (Geometry)
16. ทฤษฎีบท (Theory)
17. ทฤษฎีพิทากอรัส (Pythagorean)
18. วงกลม (Circle)
19. สถิติ (Statistics)
20. การแก้สมการและอสมการ (Equation and ineqality)