http://202.143.160.218
pe_ktslogo                    
quick search for
 
 

 
 
 
 
 
                    

ชื่อ นายวิริยะ ยศนำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา
วิชาโท สุขศึกษา

งานประจำ/งานพิเศษ

1. หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา สังกัดฝ่าย วิชาการ

ผลงานเด่น

-