:: หน้าแรก ::

เกี่ยวกับโรงเรียน

rประวัติของโรงเรียน

rวิสัยทัศน์โรงเรียน

rโครงสร้างการบริหาร

rข้อมูลบุคลากร

rฝ่ายวิชาการ

rฝ่ายธุรการและแผนงาน

rฝ่ายกิจการนักเรียน
rฝ่ายบริการ-สัมพันธ์ชุมชน
ทำเนียบบุคลากร
rฝ่ายบริหาร

rวิทยาศาสตร์

rคณิตศาสตร์

rภาษาไทย

rสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

rภาษาต่างประเทศ
rสุขศึกษา-พลศึกษา
rศิลปศึกษา
rการงานอาชีพและเทคโนโลยี
rกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
rโสตทัศนศึกษา
rห้องสมุด
rลูกจ้างประจำ
เว็บไซต์การศึกษา

rกระทรวงศึกษาธิการ

rสนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

rสภาการศึกษาแห่งชาติ

rศูนย์ GPA & PR

rห้องเรียน NECTEC

rการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์
rเครือข่ายกาญจนาภิเษก
rรวมบทความ ICT

rThink.com

ภาพกิจกรรม
 
คลิกดูภาพ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
 

คลิกดูภาพ

ภาพเก่าโรงเรียน

 

ภาพโรงเรียนมุมสูง

    ทำเนียบผู้บริหาร


ชือ-สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง

นายชลอ นครินทร์

พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๓
อาจารย์ใหญ่

นายประทีป ปิ่นแก้ว

พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๘
ผู้อำนวยการ

นายจรัญ การุณเมธี

พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๑
ผู้อำนวยการ
นายรังสฤษฏ์ มณีศรี พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๒
ผู้อำนวยการ
นายเที่ยง ทองเทพ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๖
ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรีสุพละ ผลิพัฒน์ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐
ผู้อำนวยการ
นายชัยวัฒน์ เจียมสุขสุจิตต์ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๕
ผู้อำนวยการ
ดร.สนอง โปซิว พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๕๓
ผู้อำนวยการ
นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์
พ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๕
ผู้อำนวยการ
๑๐ นายสมศักดิ์ ณ ถลาง พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการ
๑๑ นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ พ.ศ. ๒๕๕๗- ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ


ฝ่ายบริหาร

ชื่อ สกุล
e-mail
  นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์  
  นายโกศล อุ่นชู koson_kts@hotmail.com
  นายอนรรฆ อินทรัตน์ anakin14@hotmail.com
  นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ psutthirak@yahoo.com
  นายชัช ลิ่มชวลิต chatlimchaw@hotmail.com

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ชื่อ สกุล
e-mail
  นายวิสุทธิ์ ศรีงาม krusut1@hotmail.com
  นายวิชิต รัตนากาญจน์ vichit-physic@hotmail.com
  นายธงชัย แพทย์นุเคราะห์ thong-pat@hotmail.com
  นางจุฑารัตน์ ถ่ายง่วน jutarut.tai@gmail.com
  นางศิริวรรณ เพ็ชรแท้ tikky24@hotmail.com
  นางอนุอ่อน แย้มแก้ว nuon1@hotmail.com
  นางสาวมนัสชนก ยิ้มเส้ง no-nameka@hotmail.com
  นางสาวจารุวรรณ นบนอบ yingpad@hotmail.co.th
  นางสาวกนกอร ต่างสี nok-on@hotmail.com
  นางสาวพัชวิมา จีนหมั้น pat_darm@hotmail.com
  นางสาวเสาวลี สุขขี  

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ชื่อ สกุล
e-mail
  นางสุรัถยา ปลอดฤทธิ์ plordrit@hotmail.com
  นางพยอม ถิรวณิช kruyorm@hotmail.com
  นางปราณีต จิตดี praneet.j@hotmail.co.th
  นางสาวอุรา วรรณทอง oura_914@hotmail.com
  นายสุรพงศ์ เครือจันทร์ kruhor@hotmail.co.th
  นางพันธ์ณี ใจเที่ยง krupun_nee@hotmail.com
  นางวรรณภรณ์ สมานราษฏร์ tieylove123@msn.com
  นายนิกร ถ่ายง่วน nikon_tai@hotmail.com
  นายจงรักษ์ ตรีกุล jong_01@hotmail.com
  นายสมพงศ์ ชูมากเลี่ยม pongchumakliam@gmail.co.th
  นางปราณี ศรีเกิด  
     

กลุ่มสาระภาษาไทย

ชื่อ สกุล
e-mail
  นางศิริภา อักขะบุตร siripa_kts@hotmail.com
  นายสุชัด เจียวก๊ก j_suchud@hotmail.com
  นางจิรวรรณ คีรีรักษ์ jkrak1@hotmail.com
  นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ  
  นายธีรยุทธ สามารถ  
  นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้ oil_gbonjour@hotmail.com
  นางอาภาภรณ์ สาคันลัย  
  นางสาวจินตนา ทวีตา vic_vic416@hotmail.com
  นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ  
  นางสาวมนัดดา จิตนุกูล  

กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ชื่อ สกุล
e-mail
  นางสุพิศ คงไพฑูรย์ supit_29@hotmail.com
  นายโชคชัย บุตรครุธ chokchai_bk@hotmail.com
  นางประยูรศรี นวลศิริ srip9786@hotmail.co.th
  นางวิไลวรรณ เดชเจริญ parn2498@hotmail.co.th
  นางสมฤดี โกบกุล somruedee-k@hotmail.com
  นางสาวพันธ์ทิพย์ แนะแก้ว  
  นายดำริ จงรักษ์ damri@hotmail.com
  นายประภาส ด้วงตุด prapast090@hotmail.com
  นางพัฒนา บุญเดช pattana_03210@hotmail.com
  นางสาวศรัณกรณ์ เกกินะ  
  นายสรายุทธ หลงขาว  
  นายคณิน สังข์ศรี  
  นางสาวพนิดา สานิง

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ชื่อ สกุล
e-mail
  นางเบญจวรรณ พรหมทอง limmeihong11@hotmail.co.th
  นางกุสุมา จงใจ kusumakj2010@hotmail.com
  นางมธุรส ยุติธรรมนนท์  
  นางสาวจันทิรา แสวงกิจ bluesky2606@hotmail.com
  นางอมรรัตน์ หลงขาว kru_santala@hotmail.com
  นางพนิดา คำหอม  
  นางสาวอุรวี เทพศิริ  
  นางสาวอภิษฐา หลีเกื้อ  
  นางมธุรส ยุติธรรมนนท์  

กลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษา

ชื่อ สกุล
e-mail
  นายวิริยะ ยศนำ yosnam.yiya3@gmail.com
  นางยุบล กัปตัน kaptanyu@hotmail.com
  นายวิโรจน์ อ่อนปาน big-rote@hotmail.com
  นางสาวสุกัญญา เรืองเกิด sukanya-nakhon@hotmail.com
  นายสมชาย อัคคีสุวรรณ  

กลุ่มสาระศิลปศึกษา

ชื่อ สกุล
e-mail
  นายจำรัส จิตดี naaodart@hotmail.com
  นางสาวสุฒิมา จันทร์แจ่ม ting-tee@hotmail.com
  นายทินกร โปซิว tinnagornpoziw@hotmail.com
  นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง bao_chainarong@hotmail.com
  นางสาวแหวนขวัญ อักขะบุตร whankwan@hotmail.com
  นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์  

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ สกุล
e-mail
  นายชาญกิจ เหนือคลอง kvoochankit@hotmail.com
  นางทิพวรรณ งานดี tipawandee@hotmail.com
  นางสุนีย์ เจียมสุขสุจิตต์ sunee@hotmail.com
  นางจิตรา ขันตี jittra96@gmail.com
  นางชนะจิต ประทีป ณ ถลาง chanajit_tum@hotmail.com
  นางจำนงค์ ศรีงาม nongkts@hotmail.com
  นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู chanokka@hotmail.com
  นายประทิน ทับไทร kts2672@gmail.com
  นางสาวไหมหน้า มารยา mainah_nah@hotmail.com
  นายทศพล บุญประทีป tos_at@hotmail.com
  นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร theerayut.chi@gmail.com
  นางสาวสุปรีญา จำนงค์รัตน์  
  นายรวย นิลประยูร  
  นางสมร บุญรุ่ง  
  นางสาววรรณ์ษา ชนะกุล  

ลูกจ้างประจำ

ชื่อ สกุล
e-mail
  นางเพียงเพ็ญ ลูกชาย phieng_phen@hotmail.com
  นายกนกพล ตันชัยวิโรจน์ tun.kanokpon@gmail.com
  นายประสิทธิ์ เขียวไชย  
  นายจำเริญ นาคบุตร  
  นายปรีชา สุทธิเกิด  
  นายสมโภชน์ หลีจิ  

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

บุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี/
เทียบเท่า

ป. โท

ป.เอก

๑. ฝ่ายบริหาร
-
๒. ข้ราชการครู
-
๔๙
๑๔
๖๓
๓. ลูกจ้างประจำ
-
-
๔. พนักงานราชการ
-
-
๕. ครูอัตราจ้าง
-
๑๐
๑๑
๖. ครูต่างประเทศ
-
-
๗. วิทยากรท้องถิ่น
-
๘. ลูกจ้างชั่วคราว
-
๑๐

รวม

๑๕
๗๕
๑๘
-
๑๐๘


จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน

ห้องเรียน

นักเรียน

ม.๑

๑๐
๓๐๖

ม.๒

๑๐
๓๘๑

ม.๓

๑๑
๓๗๒

ม.๔

๒๔๔

ม.๕

๒๑๙

ม.๖

๑๙๙

รวม

๔๗
๑,๗๒๑

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน

ห้องเรียน

นักเรียน

ม.๑

๑๐
๓๕๐

ม.๒

๒๘๐

ม.๓

๑๐
๓๒๓

ม.๔

๒๕๔

ม.๕

๒๔๔

ม.๖

๒๐๓

รวม

๔๖
๑,๖๕๔

 ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ

:: บริการโรงเรียน ::
 
 
E- Learning
E- office
Webboard
Information systems
Digital Content
โรงเรียนในฝัน
รายงานการประชุม
 
 


:: กระทรวงศึกษาธิการ ::
 
 
กะทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ GPA & PR
คุรุสภา
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13
สพท.กระบี่
 
 

:: ข่าว ::
 
 
สำนักข่าว INN
ข่าวเด่นการเมืองไทย
ผู้จัดการออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
กรมประชาสัมพันธ์
 
 

:: ผลงานวิชาการ ::
 
 
การประเมินโครงการ
นิเทศภายใน
การจัดกิจกรรมกลุ่ม

การพัฒนาสภาพ
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

แบบฝึกทักษะการ
พัฒนาความสามารถ
ด้านการเขียน
รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
การใช้รูปแบบบทเรียน
สำเร็จรูปแบบเส้นตรง
รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
การพัฒนาลักษณะนิสัย
ประชาธิปไตยและลักษณะ
นิสัยตามกฎระเบียบ
และคุณธรรม
 
 

:: เว็บเพื่อการเรียนรู้::
 
 
จุฬาออนไลน์
สทศ.
Eduzone
เด็กเด็ก
ไทยเอ็ด
Thaigoodview
คุณครู
กฏหมายไทย
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ครูไทย
วิชาการดอทคอม
 
 

::เว็บมหาวิทยาลัย ::
 
 
ม.รามคำแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศิลปากร
ม. สงขลานครินทร์
ม. แม่โจ้
ม. หอการค้าไทย 
ม ราชภัฏภูเก็ต
 
 

:: ดาว์นโหลด ::
 
 
Adobe.Reader.v9.0
klcodec320f
K-Lite Codec
Quick Time 7.0
WMEncoder
ImTOO MPEGEncoder
Java Runtime 1.4
Driver Printer
DeskTopAuthor
เอกสารประกอบ
การบรรยาย
การทำผลงานวิจัย
แบบฟอร์มโครงการ
PSAR
 
 

:: แหล่งเรียนรู้::
 
 
 
 
   
     


Create by Klongtomrasrungsun School
Contact :: Webmaster