เกี่ยวกับโรงเรียน

rประวัติของโรงเรียน

rวิสัยทัศน์โรงเรียน

rโครงสร้างการบริหาร

rข้อมูลบุคลากร

rฝ่ายวิชาการ

rฝ่ายธุรการและแผนงาน

rฝ่ายกิจการนักเรียน
rฝ่ายบริการ-สัมพันธ์ชุมชน
ทำเนียบบุคลากร
rฝ่ายบริหาร

rวิทยาศาสตร์

rคณิตศาสตร์

rภาษาไทย

rสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

rภาษาต่างประเทศ
rสุขศึกษา-พลศึกษา
rศิลปศึกษา
rการงานอาชีพและเทคโนโลยี
rกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
rโสตทัศนศึกษา
rห้องสมุด
rลูกจ้างประจำ
เว็บไซต์การศึกษา

rกระทรวงศึกษาธิการ

rสนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

rสภาการศึกษาแห่งชาติ

rศูนย์ GPA & PR

rห้องเรียน NECTEC

rการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์
rเครือข่ายกาญจนาภิเษก
rรวมบทความ ICT

rThink.com

ภาพกิจกรรม
 
คลิกดูภาพ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
 

คลิกดูภาพ

ภาพเก่าโรงเรียน

 

ภาพโรงเรียนมุมสูง
 
:: บริการโรงเรียน ::
 
 
E- Learning
E- office
Webboard
Information systems
Digital Content
โรงเรียนในฝัน
รายงานการประชุม
 
 

:: เวปไซต์แนะนำ ::
 
 
Photosig
Thaicomic
Siamfighter
Schoolnet
Thaigamenews
108pets
Thaistamp
 
 

:: กระทรวงศึกษาธิการ ::
 
 
กะทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ GPA & PR
คุรุสภา
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13
สพท.กระบี่
 
 

:: ข่าว ::
 
 
สำนักข่าว INN
ข่าวเด่นการเมืองไทย
ผู้จัดการออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
กรมประชาสัมพันธ์
 
 

:: ผลงานวิชาการ ::
 
 
การประเมินโครงการ
นิเทศภายใน
การจัดกิจกรรมกลุ่ม

การพัฒนาสภาพ
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

แบบฝึกทักษะการ
พัฒนาความสามารถ
ด้านการเขียน
รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
การใช้รูปแบบบทเรียน
สำเร็จรูปแบบเส้นตรง
รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
การพัฒนาลักษณะนิสัย
ประชาธิปไตยและลักษณะ
นิสัยตามกฎระเบียบ
และคุณธรรม
 
 

:: เว็บเพื่อการเรียนรู้::
 
 
จุฬาออนไลน์
สทศ.
Eduzone
เด็กเด็ก
ไทยเอ็ด
Thaigoodview
คุณครู
กฏหมายไทย
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ครูไทย
วิชาการดอทคอม
 
 

::เว็บมหาวิทยาลัย ::
 
 
ม.รามคำแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศิลปากร
ม. สงขลานครินทร์
ม. แม่โจ้
ม. หอการค้าไทย 
ม ราชภัฏภูเก็ต
 
 

:: ดาว์นโหลด ::
 
 
Adobe.Reader.v9.0
klcodec320f
K-Lite Codec
Quick Time 7.0
WMEncoder
ImTOO MPEGEncoder
Java Runtime 1.4
Driver Printer
DeskTopAuthor
เอกสารประกอบ
การบรรยาย
การทำผลงานวิจัย
แบบฟอร์มโครงการ
PSAR
 
 

:: แหล่งเรียนรู้::
 
 
 
 
 วิสัยทัศน์จังหวัดกระบี่


"ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ
แหล่งเกษตร อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณภาพชีวิต
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"ค่านิยมหลักของจังหวัดกระบี่
สร้างกระบี่ให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน    


วิสัยทัศน์

                 ภายในปีการศึกษา2552โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์จะพัฒนา ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษาส่งด้านคุณธรรมจริยธรรมจะนำชุมชนพัฒนา อีกทั้งก้าวหน้า การจัดการและเทคโนโลยี

พันธกิจ

1.จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการ เรียนรู้ การป้องกัน การแก้ปัญหาและพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนและการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
3. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนให้ชุมชนในรูปแบบการมีส่วนร่วมทั้งด้าน
การระดมทรัพยากรและการจัดการศึกษา 5. นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้

เป้าหมาย

1.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สังคมต้องการ
2.นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามแบบวิถีไทย
3. บุคคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
4.โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของ ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

(คุณธรรมนำความรู้กระทรวงศึกษาธิการ)

1. ขยัน

2. ประหยัด

3. ซื่อตรง

4. มีวินัย

5. สุภาพ

6. สะอาด

7. สามัคคี

8. มีน้ำใจ

คุณสมบัติ "เด็กกระบี่" 9 ประการ

1.มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตาวิถึประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ์เป็นประมุข
2.ภูมิใจในความเป็นไทยอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
4. มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม
5. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
7. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคณิตศาสร์และวิทยาศาสตร์
8. มีความรู้และทักษะในงานอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ
9. มีทักษะชีวิต

   
     

Create by Klongtomrasrungsun School
Contact :: Webmaster