ทำเนียบบุคลากร

rฝ่ายบริหาร

rวิทยาศาสตร์

rคณิตศาสตร์

rภาษาไทย

rสังคมศึกษา

rภาษาอังกฤษ
rสุขศึกษา-พลศึกษา
rศิลปศึกษา
rการงานอาชีพและเทคโนโลยี
rกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
rโสตทัศนศึกษา
rห้องสมุด
rลูกจ้างประจำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

rประวัติของโรงเรียน

rโรงเรียนในฝัน

rข้อมูลบุคลากร

rฝ่ายวิชาการ

rฝ่ายธุรการและแผนงาน

rฝ่ายกิจการนักเรียน
rฝ่ายบริการ-สัมพันธ์ชุมชน
 

เว็บไซต์การศึกษา

rกระทรวงศึกษาธิการ

rสนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

rสภาการศึกษาแห่งชาต

rศูนย์ GPA & PR

rห้องเรียน NECTEC

rการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์
rเครือข่ายกาญจนาภิเษก
rรวมบทความ ICT

rThink.com

ลักษณะของโรงเรียนในฝัน

     1. จัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แข่งขันได้ในระดับสากล ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติ สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย จัดบรรยากาศการเรียนรู้ เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และมีความเป็นประชาธิปไตย
      2. เป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอำเภอที่มีคุณภาพมาตรฐาน เทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนำ เป็นที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ที่เน้นการมีส่วนร่วม
      3. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารคุณภาพทั้งระบบ มีความคล่องตัวรวดเร็ว ทันสมัย มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจำนวนเพียงพอ
      4. มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชนเข้มแข็ง
      5. มีเครือข่ายการสนับสนุน มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งทดลองสาธิต และฝึกอบรมครูของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
      6. สื่อและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ เป็นระบบเครือข่ายและเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน
      7. เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ นำนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยไปพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
:: เวปไซต์แนะนำ ::
 
 
Photosig
Thaicomic
Siamfighter
Schoolnet
Thaigamenews
108pets
Thaistamp
 
 

 
 
 
 

:: กระทรวงศึกษาธิการ ::
 
 
กะทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ GPA & PR
สพท.กระบี่
คุรุสภา
 
 

:: ข่าว ::
 
 
สำนักข่าว INN
ข่าวเด่นการเมืองไทย
ผู้จัดการออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
กรมประชาสัมพันธ์
 
 


:: เว็บเพื่อการเรียนรู้::
 
 
จุฬาออนไลน์
์สทศ.
Eduzone
เด็กเด็ก
ไทยเอ็ด
Thaigoodview
คุณครู
 
 


::เว็บมหาวิทยาลัย::
 
 
ม.รามคำแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศิลปากร
ม. สงขลานครินทร์
ม. แม่โจ้
ม. หอการค้าไทย 
ม ราชภัฏภูเก็ต
 
 

:: โปรแกรมฟรี ::
 
 
Flashget
Internet Download
Maxthon
Sothink
iTunes
MEDA-MP3
PDF to Word
Teleport_Pro
 
 
     


Best view 800*600 pixel, IE Browser.

Create by Klongtomrasrungsun School
Contact :: Webmaster