ทำเนียบครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางศิริวรรณ เพ็ชรแท้

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายวิชิต รัตนากาญจน์


นายธงชัย แพทย์นุเคราะห์
นางจุฑารัตน์ ถ่ายง่วน
นายวิสุทธิ์ ศรีงาม
นางอนุอ่อน แย้มแก้ว
นางสาวพัชวิมา จีนหมั้น
นางสาวมนัสชนก ยิ้มเส้ง
นางสาวจารุวรรณ นบนอบ
นางสาวกนกอร ต่างสี
นายธีรศักดิ์ ขาวล้วน
   
 
นางสาวเสาวลี สุขขี