ชื่อ นายวิสุทธิ์ ศรีงาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก เคมี
วิชาโท ชีววิทยา