ชื่อ นายธงชัย แพทย์นุเคราะห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก ช่างยนต์
วิชาโท ไฟฟ้า - อิเล็คทรอนิคส์