ชื่อ นายวิชิต รัตนากาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก ฟิสิกส์
วิชาโท คณิตศาสตร์