ชื่อ นางสาวพัชจิมา จีนหมั้น
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิ ปริญญาโท วท.ม.
วิชาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิชาโท -