ชื่อ นางจุฑารัตน์ ถ่ายง่วน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก ชีววิทยา
วิชาโท -