ชื่อ นางสาวมนัสชนก ยิ้มเส้ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี วท.บ.
วิชาเอก ชีววิทยา
วิชาโท เคมี